Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se začíná s rotační výukou I. stupně. Tzn. v pondělí 12. 4. 2021 se vrací k prezenčnímu vyučování žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, třídy B I. stupně zůstávají doma na distanční výuce.

V následujícím týdnu od 19. 4. 2021 se vystřídají, prezenčně ve škole budou třídy B a na distanční výuce doma zůstávají třídy A. Výjimkou jsou žáci I. stupně rodičů vykonávajících práci nutnou pro provoz a chod státu – pro ty platí možnost pobytu ve škole bez střídání, jeden týden budou absolvovat prezenční výuku se svou třídou, druhý týden budou zařazeni do tzv. mimořádné družiny s možností distanční výuky se svou třídou.

1)      Chce-li se žák účastnit prezenční výuky, musí podstoupit testování na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testování je dobrovolné, ale pokud zákonný zástupce žáka odmítne své dítě nechat testovat, žák se nesmí prezenční výuky účastnit a zůstává doma. Bude mít omluvenou absenci. Pozor, škola nemá povinnost zajistit v tu chvíli takovému žákovi distanční výuku – žákovi bude sděleno, jaké učivo se v týdnu bude probírat, případně mu budou poskytnuty materiály, ale chybějící látku musí zvládnout dohnat sám – jako při běžné absenci kvůli nemoci.

2)      Testování bude probíhat dvakrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem třídního učitele nebo pověřené asistentky pedagoga. S největší pravděpodobností naše škola obdrží testovací sady Singclean. Při testování budeme postupovat dle Manuálu MŠMT k testování ve školách, viz sekce Covid, koho by zajímaly opravdu podrobné informace. Pokud žák nebude přítomen na testování v testovací dny pondělí a čtvrtek, bude u něj provedeno testování ihned v den návratu do školy, dále se testuje opět pravidelně každé pondělí a čtvrtek.

3)      V pondělí 12. 4. 2021 budou žáci podrobně instruováni, bude jim ukázáno video, předvedena instruktáž učitelem a pod dohledem třídního učitele nebo osoby pověřené dohledem si žák provede samoodběr a test s učitelem vyhodnotí.

Prosíme však o přípravu dětí na tuto situaci, je-li to možné, ukažte jim i video s návodem, jak provést samoodběr – u nás pravděpodobně testy Singclean – škola je obdrží nejdříve zítra: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Bližší informace, časté dotazy zde:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

4)      V případě negativního výsledku zůstává žák vždy ve škole, v případě pozitivního výsledku na covid-19 bude žák odveden do izolační místnosti, po kontaktování zákonného zástupce si jej ten přijede převzít.

5)      Bude-li mít některý žák pozitivní výsledek ihned v pondělí 12. 4., ostatní se zatím účastní i nadále výuky, protože se předpokládá, že se s ostatními žáky během posledních dnů neviděl. Bude-li mít žák pozitivní výsledek ve čtvrtek, nebo nastane tento případ během dalších testování, musí do karantény celá třída žáků včetně pedagogického pracovníka. 

6)      Zákonný zástupce má možnost být přítomen při odběru u svého dítěte, což může být vhodné při prvním odběru v pondělí, při dalších testováních berte prosím však na vědomí, že organizačně, bezpečnostně a hygienicky se tím podstatně komplikuje celé testování, neboť jde o vstup třetí osoby do školy a s tím souvisí řada protiepidemických opatření. Během pobytu v budově školy je dle nařízení vlády nutné provést při vstupu dezinfekci rukou, stále mít pro ochranu dýchacích cest nasazený respirátor a dodržovat odstupy ve vzdálenosti alespoň 2 metry. Prosím – dbejte pokynů pedagogických zaměstnanců, děkujeme.

7)      Školní družina bude v provozu včetně ranní – zde paní vedoucí ŠD laskavě žádá zákonné zástupce o osobní doprovod svého dítěte a o přítomnost zákonného zástupce (minimálně v prvním týdnu) během jeho ODBĚRU, který bude probíhat ve vstupní hale u školní družiny vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:30 hod. do 7:30 hod. Žáci otestovaní v ranní družině se ve třídě znovu již netestují. Poslední testování v ranní družině se uskuteční vždy v 7:30 hod.

8)      Testování se neprovádí u žáků,

a.       kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tento žák nemá příznaky onemocnění COVID-19;

b.      kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

9)      Přípravu k testování, personální a materiální zajištění, náklad s odpadem, dezinfekce a další související věci zabezpečí škola v souladu s pokyny MŠMT.

10)   Nadále platí povinnost dezinfekce rukou a ochrana dýchacích cest respirátorem u všech osob v areálu a budově školy, včetně minimálně dvoumetrových rozestupů.

Rozvrhy jednotlivých tříd obdržíte od svých třídních učitelů.

Konkrétní informace k organizaci testování v pondělí 12. 4. 2021:

1. A (Mgr. Ryšková, p. Ohnoutková)

Třída 1. A bude vyzvednuta třídní učitelkou v 7:50 u vchodu do ŠD a odvádí je do tělocvičny, kde se bude pod dohledem testovat.

2. A (Mgr. Sedláková, p. Dorazilová)

Čeká venku do 8:20. Poté odchází s třídní učitelkou do tělocvičny k hromadnému testování se zajištěním dostatečných rozestupů.

3. A (Mgr. Jirková, p. Alánová)

V 7:45 odchází s třídní učitelkou HLAVNÍM VCHODEM do šatny. Poté do své kmenové třídy. Zde shlédnou instruktážní video k samotestu. Poté budou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina zůstává ve své třídě, druhá skupina se přemístí s dozorem do vedlejší učebny třídy 4. B, aby mohlo proběhnout testování s patřičnými rozestupy.

4. A (p. Julínková, p. Kozůbková)

V 7:50 odchází HLAVNÍM VCHODEM s dohledem do šatny. Poté se přesunou do třídy 5. B, kde shlédnou instruktážní video k samotestu. Po zhlédnutí videa budou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina zůstává ve třídě, druhá skupina se přemístí s dozorem do své kmenové třídy, aby v obou mohlo proběhnout testování se zajištěním dostatečných rozestupů.

5. A (Mgr. Dvořáková, p. Gregorová)

V 7:55 odchází s pedagogickým dozorem HLAVNÍM VCHODEM do šatny. Poté se přesunou se do své kmenové třídy (uč. 96), kde shlédnou instruktážní video k samotestu. Po zhlédnutí videa, budou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina zůstává ve třídě, druhá skupina se přemístí s dozorem do učebny 99, aby v obou mohlo proběhnout testování se zajištěním dostatečných rozestupů.

Po celou dobu testování budou dodržovány všechny hygienické zásady a bude zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami. 

Informace k "mimořádné družině" pro žáky rodičů pracujících ve zdravotnictví, školství atd., kteří budou ve škole stále bez střídání týdnů, budou upřesněny dle nahlášeného počtu dětí a následných možností organizace, aby mohla být i nadále dodržena neměnnost homogenit tříd, kam patří, a zachována i další bezpečnostní opatření, proto znovu prosíme rodiče, aby dali vědět co nejdříve, pokud se jich tato situace týká - děkujeme!

Případné dotazy směrujte prosím na třídní učitele svých dětí. Veškeré podrobné materiály z MŠMT a MZ s mimořádnými opatřeními, s manuály k testování, pokyny k provozu škol atd. naleznete na webových stránkách školy v sekci COVID-19.

Vedení školy

Leták k testování - Jak na to SINGCLEAN

Diagram testování od 12. 4. 2021