PROJEKTY ŠKOLY

Naše škola je zapojena v projektech financovaných ministerstvy a EU.

Název projektu: Modernizace odborných učeben II

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016107

Celkové náklady projektu: 1.985.206,09 Kč

Výše finanční podpory z EU: 1.885.945,78 Kč

Realizace akce: rok 2022

Projekt zaměřen na stavební práce a vybavení jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky. Pořízení elektrospotřebičů a drobných spotřebičů.

 

Název projektu: ŠABLONY IIIDotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání -  Podpora znevýhodněných žáků

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020997

Celkové náklady projektu: 635.128,00 Kč

Výše finanční podpory z EU: 635.128,00 Kč

Realizace akce: rok 2021 - 2022

Projekt zaměřen na školního speciálního pedagoga, kluby pro žáky, doučování žáků, projektové dny.

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014361

Celkové náklady projektu: 2.999.894,91 Kč

Výše finanční podpory z EU: 2.849.900,16 Kč

Realizace akce: rok 2021

Projekt zaměřen na stavební práce a vybavení kabinetu a učebny přírodopisu, zajištění bezbariérovosti, pořízení učebních pomůcek do přírodopisu, nákup techniky do učebny informatiky.

 

Název projektu: Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova

Registrační číslo: 1190700094  Číslo výzvy: SZ SFZP 013721/2020

Celkové náklady projektu: 571.543,96 Kč

Výše finanční podpory z EU: 485.812,36 Kč

Realizace akce: rok 2021

Projekt zaměřen na vybudování přírodní zahrady za účelem podpory environmentálního a přírodovědného vzdělávání dětí.

 

Název projektu: ŠABLONY IIDotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání -  Vzdělávání pedagogů a zvýšení kvality výuky na ZŠ

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014186

Celkové náklady projektu: 1.333.943,00 Kč

Výše finanční podpory z EU: 1.333.943,00 Kč

Realizace akce: rok 2020 - 2021

Projekt zaměřen na školního speciálního pedagoga, kluby pro žáky, doučování žáků, projektové dny.

 

Zapojení ZŠ Vyškov, Morávkova 40 do operačních programů

Naše škola v tomto roce čerpá v rámci Národního programu Životní prostředí, oblast Environmentální prevence, na akci „Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova“ ze Státního fondu životního prostředí ČR finanční prostředky. Z celkové částky 423 540,- Kč na tuto akci bude ministerstvem poskytnuta dotace ve výši 85%. Jedná se o Výzvu MŽP zaměřenou na Přírodní zahrady - vybudování a úpravu venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO. Revitalizace zahrady se provádí podle vypracovaného projektu zahradního architekta. Stávající ovocný sad a školní zahrada prochází zásadní proměnou. V areálu školy vznikne prostor vhodný pro „učení venku“ a pro environmentální vzdělávání. Kromě ošetření stávajících stromů, vysázení nových stromů a keřů budou na zahradě umístěny a instalovány herní, interaktivní a didaktické prvky. Na zahradě k výuce žáků poslouží informační panely, dřevěné lavice a stoly. Nebude chybět smyslový chodník, bylinková spirála, geopark, vodní prvek. Proměna školní zahrady by měla být dokončena do konce září 2021. 

Dalším operačním programem, do kterého se naše škola zapojila, je Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci „Modernizace odborných učeben“.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Z celkových výdajů 3 miliony korun je na tento projekt ministerstvem poskytnuta dotace ve výši 2 miliony 850 tisíc korun. Finanční prostředky budou použity na technické vybavení učebny informatiky, na rekonstrukci učebny a kabinetu přírodopisu, zajištění bezbariérovosti školy. Do učebny informatiky jsme pořídili nové počítače, 3D tiskárnu, robotické stavebnice a vizualizéry. Učebna přírodopisu bude vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí, stínící technikou a výukovými pomůckami. Veškeré dodávky a stavební práce budou dokončeny do konce listopadu. Operačním programem je termín dokončení projektu stanoven na konec roku 2021.

V červenci tohoto roku nám byly přiznány finanční prostředky na další akci „Modernizaci odborných učeben II“. Opět se jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Z celkových finančních prostředků 2 miliony korun je na tento projekt ministerstvem poskytnuta dotace ve výši 1 milion 885 tisíc korun. Tyto prostředky budou použity na stavební práce a pořízení nábytku do jazykové učebny a cvičné žákovské kuchyňky. Žákovská kuchyňka bude vybavena kuchyňskými elektrospotřebiči, drobnými spotřebiči a dalšími pomůckami. Veškeré dodávky a stavební práce budeme chtít provést do konce srpna 2022. Projekt by měl být realizován do konce měsíce září 2022.

 

                                                                            Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy