Podmínky pro přijetí k povinné školní docházce

Věk dítěte (§ 36 školského zákona)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, musí zákonný zástupce doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,..), u dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Místo trvalého pobytu (§ 36 školského zákona)

Zapsat dítě k povinné školní docházce může zákonný zástupce dítěte z kteréhokoliv bydliště. Přednost přijetí mají děti s bydlištěm ze spádového obvodu školy. Zákonný zástupce dítěte jiného spádového obvodu nahlásí účast u zápisu na naší škole předem a na své spádové škole tuto skutečnost oznámí.

Sociální důvody

Přednost při přijetí mají žáci s bydlištěm mimo spádový obvod školy, jejichž sourozenci školu již navštěvují.

Kapacita školy (§ 36 školského zákona)

Děti jsou k plnění povinné školní docházky přijímány dle volných míst v 1. třídě, popřípadě možné kapacity školy.