Organizace začátku nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně Vás zdravíme na začátku nového školního roku 2021/2022.

Školní rok je zahájen opět řadou pokynů MŠMT a MZ (celý „Manuál“ máte k dispozici k pročtení zde) a předpokládáme všichni, že patrně budou ovlivňovat celý školní rok, proto prosíme především o pochopení, jestliže nastanou jakékoliv změny. Jsme povinni dodržovat všechna nařízení, přestože se třeba někdy s mnohými neztotožňujeme – jako řada z vás.

Ve škole je zajištěn dostatek dezinfekce pro všechny žáky i ostatní zaměstnance školy – při vstupu do školy, ve třídách, u jídelny, na toaletách. Se všemi konkrétními hygienickými a bezpečnostními opatřeními provozu školy, jídelny, družiny, k organizaci obědů a dalších nutností budou všichni žáci seznámeni v rámci poučení během prvního školního dne. 

 

Roušky/respirátory:

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí mít ve společných prostorách (v budově školy na chodbách, toaletách, v jídelně) dle nařízení ochranu nosu a úst (chirurgická rouška, nanorouška, respirátor FFP2). Proto prosíme, dejte dětem do školy (do čistého sáčku) i dva kusy náhradních čistých roušek, nejlépe i náhradní respirátor.

Ve třídě během výuky (v případě účasti na testování či v případě splnění podmínek o bezinfekčnosti) žáci ani pedagogové roušky mít nemusí.

 

Testování tříd proběhne 1., 6. a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

O případném dalším testování vás budeme informovat, vše se bude odvíjet od počtu pozitivních výsledků testů.

 

Organizace k 1. září 2021 pro prvňáčky:

Prosíme rodiče prvňáčků, aby se 1. září 2021 shromáždili v 7:40 hod. u zadního vchodu u družiny/jídelny. Paní třídní učitelky Dvořáková a Sedláková odvedou své žáky s rodiči do jídelny školy, kde proběhne v 7:45 hod. slavnostní přivítání prvňáčků zástupci zřizovatele a ředitelem školy.

Místa k sezení v jídelně školy jsou připravena pro žáky 1. tříd, prosíme rodiče, aby zůstali stát.

Po celou dobu musí mít všichni nasazenou ochranu nosu a úst, pouze při slavnostním přivítání za dodržení patřičného odstupu smí zástupci zřizovatele a pan ředitel hovořit bez respirátorů.

Po přivítání proběhne v jídelně také testování prvňáčků za asistence rodičů, ochranu dýchacích cest žáci sundávají pouze na samoodběr.

Paní učitelky třídní si odvádějí žáky s rodiči ke svým třídám k slavnostnímu uvítání a zahájení školního roku. Rodiče se dle instrukcí navrátí do jídelny školy, kde obdrží všechny potřebné informace ke školní družině a budou mít prostor pro vyřízení záležitostí ohledně stravování.

Ukončení vyučování asi v 9:15 hod.

 

Organizace 1. září 2021 pro 2. až 9. ročník

Provoz školní družiny je beze změn, pouze vedoucí školní družiny prosí rodiče žáků, kteří navštěvují ranní družinu a přijdou dne 1. září do školy až po 7:30 hod., aby vzali na vědomí, že nebudou již testovaní v ranní družině, ale vyčkají se svou třídou – dle rozpisu níže – u přiděleného vchodu do školy na svou třídní učitelku a budou testovaní společně se svými spolužáky až ve své třídě.

Všechny třídy vyčkají na příchod třídního učitele a dle časů stanovených rozpisem níže budou odvedeni do své kmenové třídy k testování:

Vyučování ve středu 1. 9. 2021 bude ukončeno přibližně v 9:15 hod., výdej oběda nejdříve od 11:35 hod.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhne od 8:00 hod. prodej balíčků sešitů, následně výdej sad učebnic. I. stupeň bude končit 4. vyučovací hodinou, II. stupeň v průběhu 5. vyučovací hodiny.

Od pátku 3. 9. 2021 se zahájí výuka dle rozvrhu, bude probíhat jeho ověřování.

Do 15. 9. 2021 nebude docházet ke stěhování do odborných učeben, výuka bude probíhat pouze v kmenových třídách. Po vyhodnocení všech tří testování se nastavená pravidla vyhodnotí a upraví.

 

Přístup do školy:

Na základě doporučení a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a dle pokynů MŠMT ve škole nadále platí maximální možné omezení vstupu třetích osob do školy, osoby s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění mají do školy vstup zakázán zcela! Potřebujete-li nutně vyřídit něco osobně, zazvoňte na kancelář školy u hlavního vchodu a vyčkejte prosím příchodu pověřené osoby – děkujeme.

Výjimkou pro vstup třetí osoby do školy je umožnění asistence při provádění testu třetí osobou (obvykle zákonným zástupcem) u žáků 1. až 3. ročníku I. stupně ZŠ (stálá ochrana dýchacích cest dle nařízení), dále individuální případy různých zdravotních omezení - po domluvě se ZŘŠ.

Žákům, kteří odmítnou testování (a nepatří mezi děti zmíněné v odstavci výše, tj. ty, kteří se nemusejí testovat), nebude odepřena účast na vzdělání, ale budou pro možnost účasti na prezenční výuce a dalších aktivitách spojených se vzděláváním, stejně jako pro možnost pobytu ve školní družině zpřísněna režimová opatření:

Pokud žáci, kteří odmítli testování, odmítnou i nošení ochrany dýchacích cest, musí zákonný zástupce žáka nechat své dítě doma a jeho absenci řádně omluvit. Žák v takové chvíli nemá právo na distanční výuku a musí si zajistit doprobrání chybějícího učiva sám – jako při nemoci.

O dalších případných opatřeních, o hygieně a bezpečnosti budou všichni žáci poučeni dne 1. září 2021 a vás, zákonné zástupce, budeme průběžně informovat přes Bakaláře a webové stránky školy.

Prosíme vás, milí rodiče, abyste společně s námi průběžně a neustále poučovali své děti o osobní hygieně – jak a kdy si mýt ruce, jak používat dezinfekci, při kýchání a kašlání používat jednorázové kapesníky, ihned vyhodit a umýt si ruce. Doporučte s námi prosím dětem, aby pokud možno dodržovaly mezi sebou rozestupy, nedotýkaly se vzájemně, nestrkaly věci do úst (tužky, pera….), aby si vzájemně dotekem nijak neznehodnocovaly jídlo a ani po sobě nejedly či nepily a podobně.

Vážení rodiče, velice vám všem děkujeme za pomoc a spolupráci při zvládání těchto složitějších opatření pro nový školní rok. Jsme si vědomi, jak jsou veškerá omezení obtěžující, ale pořád pevně věříme, že společně dokážeme udělat maximum pro jejich dodržení tak, abychom zabránili možnému navrácení distanční výuky do škol.

Přejeme našim žákům a také vám všem úspěšný start do nového školního roku!

Za vedení školy

Mgr. Gabriela Bayerová

zástupkyně ředitele školy