Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova

Projekt školy spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

U školy máme rozsáhlé venkovní prostory se zahradou a ovocným sadem. Chtěli jsme provést obnovu stávajících stromů, vysázet stromy nové, zahradu více využívat pro výuku, mimoškolní aktivity a relaxaci žáků. Zapojili jsme se do národního programu Životní prostředí zaměřeného na „Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí“. Realizace projektu umožní dětem se seznámit s přírodními procesy a živočichy zážitkovou formou a rovněž napomůže budování jejich kladného vztahu k životnímu prostředí. Děti si osvojí nové vědomosti a dovednosti z oblasti živé i neživé přírody, prohloubí svůj pozitivní vztah k okolnímu prostředí a k ochraně živočichů a rostlin žijících v jejich těsné blízkosti. V dětech se bude pěstovat  zodpovědnost za vlastní chování vůči přírodě, ekologickému a ekonomickému šetření přírodními zdroji.

V rámci projektu jsme provedli revitalizaci zahrady, vybudovali dva vyvýšené terénní valy, pořídili nové přírodní prvky a instalovali výukové panely. Projekt obnovy zahrady nám zpracovala autorizovaná firma, která rovněž dohlížela na realizaci samotného projektu. Obnova zahrady je rozdělena na dvě etapy. Získané finanční prostředky z projektu, do kterého jsme se zapojili, byly použity pouze k realizaci první etapy. Druhá etapa, dokončení projektu, bude provedena po získání dalších finančních prostředků. Celkové náklady na realizaci projektu zahrady jsou vyčísleny na částku přes 2 miliony Kč. Projekt, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, nám umožnil získat poměrnou část finančních prostředků. Výdaje na projekt, který jsme realizovali, jsou ve výši cca 572 tisíc Kč, z toho prostředky ministerstva představují 486 tis. Kč a 86 tis. Kč jsou prostředky školy. Kromě obnovy ovocných a okrasných stromů a keřů, vysázení nových stromů a vybudování terénních valů jsou na zahradě vyvýšené záhony a kompostéry.
Z přírodních prvků máme na školní zahradě umístěny solitérní kameny, vybudovanou bylinkovou spirálu, smyslový chodník a vodní prvek s vrbovým tunelem. Pro výuku žáků jsme na zahradě instalovali několik naučných panelů a dendrofon.

Projekt Státního fondu životního prostředí ČR upozorňuje na ekologické a ekonomické šetření s přírodními zdroji, recyklaci a udržitelný rozvoj. Všechny prvky instalované na školní zahradě jsou z přírodního nebo recyklovaného materiálu. Zahradu budou využívat žáci v rámci vzdělávání, školní družina pro hraní a relaxaci při pobytu venku. Využívat zahradu mohou I děti mateřských školek našeho spádového obvodu.

 

https://www.mzp.cz/

https://www.sfzp.cz/

Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova
Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova
Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova
Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova
Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova