Život ve středověku - 7. třídy

V rámci výuky dějepisu se sedmé třídy zúčastnily naučného programu v Muzeu Vyškovska. Středověká expozice byla rozdělena na tři části: ty pracuj, ty bojuj a ty se modli.

První část byla věnovaná středověkému venkovskému obyvatelstvu a jeho hlavnímu zdroji obživy – zemědělství. Druhá část nás seznámila se šlechtou a rytíři. V tomto bloku měla děvčata možnost obléci si šaty z nejchudších, bohatších a nejbohatších rodů a chlapci si vyzkoušeli rytířskou zbroj. Třetí část byla věnovaná skupině zvané duchovní.

Expozice přibližuje i jednu z nejvýznamnějších sakrálních památek Vyškovska, románskou rotundu sv. Pantaleona z 1. pol. 12. století.

Po prohlídce si kluci vyrobili štíty a děvčata ušila středověké čelenky. Dokonce jsme si vyzkoušeli i psát husím brkem a inkoustem.

Sofie Rašnerová, 7. A