Odklad povinné školní docházky (§ 37 školského zákona)

O odklad povinné školní docházky žádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte. K žádosti o odklad musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Na základě obou kladných doporučení následně ředitel školy odloží dítěti začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě, že  v některém z doporučení nebude souhlasné stanovisko o odkladu, vydává ředitel rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušné posouzení nedodá, musí tak učinit do konce měsíce dubna.

V tomto případě zákonný zástupce dítěte dostává od školy „usnesení o přerušení správního řízení" do doby, než se doloží doporučující posouzení.

Pokud škola neobdrží uvedené doklady, dítě je automaticky přijato k plnění povinné školní docházky. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pouze věk dítěte.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o odklad povinné školní docházky