PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY

Žákům na II. stupni nabízíme rozšířenou výuku informatiky. Protože jsme do našeho vzdělávacího programu zařadili větší hodinovou dotaci tohoto předmětu, máme možnost kromě základních znalostí naučit žáky i základům robotiky. Žáky zařazené do rozšířené výuky informatiky učíme ovládat programovatelné mikropočítače, sestavovat a ovládat robotické hračky, naučíme je pracovat na 3D tiskárně. Hravou formou chceme u žáků vytvořit vztah k moderní technice a novým technologiím. Pro omezené technické vybavení
a individuální přístup nemůžeme tuto výuku nabídnout všem žákům.

Pro uvedené důvody provádíme výběr žáků do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Žáky budeme přijímat na základě podané přihlášky.

Kritériem pro přijetí žáka je zájem o informatiku a prospěch žáka. Přihlášku je možné podat do 31. května. O přijetí / nepřijetí žáka budeme zákonné zástupce žáků informovat do 10. června.

Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY